MATARKA logo MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa    
 Egyszerű keresés  Haladó keresés  Böngészés  Folyóiratok  Kosár  Regisztráció  Belépés 

Levéltári közleményekRSSrss logo
Honlap:
Teljes szöveg:
5. évf. [1. sz.] / 1927


MARC formátum könyvtárosoknakVissza a folyóirat számokhoz


   A kosarat listázásra, fájlba mentésre és cikkmásolat megrendelésre használhatja.


ÉRTEKEZÉSEK
 
Herzog József: Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1554-1781. évi iratainak jegyzéke
1-26
 
Divéky Adorján: A lengyelországi könyv- és levéltárak magyar vonatkozású kézirati anyaga
27-58
 
Ányos Lajos: Szilágyi Erzsébet oklevelei
59-82
 
Mályusz Elemér: Az Országos Levéltár Nádasdy-levéltárának magyar levelei : VI. közlemény
83-103
 
Miskolczy Gyula: A házi, udvari és állami levéltár Bécsben
104-127
 
Gárdonyi Albert: A firenzei állami levéltár
128-135
 
Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos Levéltárban : második közlemény
136-209
 
Lukcsics Pál: A bolognai állami levéltár
210-214
 
Föglein Antal: Baranya vármegye levéltára
215-244
 
Iványi Béla: A grádeczi Horváth Stansith-család levéltára
245-253
 
Gárdonyi Albert: Reformtörekvések az iratkezelés terén
254-263
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
 
Iványi Béla: A vatikáni levéltári főiskola
264-271
 
Holub József: A Tolnavármegyei Múzeumban őrzött oklevelek és iratok
271-274
 
Föglein Antal: Sopron vármegye levéltára az 1921. évi kényszerköltözés után
274-282
ISMERTETÉSEK
 
Pleidell Ambrus: Mályusz Elemér: Sándor Lipót főherceg nádor iratai 1790-1795. (Magyarország újabbkori történetének forrásai) Budapest, 1926.
283-286
 
Varga Endre: Teleki Mihály levelezése. VIII. kötet. Szerkeszti Gergely Sámuel. (1678-1679) Budapest, 1926.
286-291
 
Pleidell Ambrus: Szentpétery Imre: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I. köt., 1. füz. 1001-1270. Budapest, 1923. 2. füz. Budapest, 1927.
291-293
 
Szentpétery Imre: Középkori oklevélszövegek. Budapest, 1927.
293
 
Pleidell Ambrus: Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész, 5. kötet. Oklevelek és levelek 1460-tól 1481-ig. Sopron, 1926.
294-295
 
Rásonyi Nagy László: Fekete Lajos: Bevezetés a török hódoltság diplomatikájába. Első füzet. (A Magyar Királyi Országos Levéltár kiadványai) Budapest, 1926.
296-298
 
Tirscher Jolán: Takáts Sándor: A török hódoltság korából
298-299
 
A magyar tudománypolitika alapvetése. Szerkesztette Magyary Zoltán. Budapest, 1927.
299-302
 
Házi Jenő: Lukinich Imre: A Bethleni gróf Bethlen-család törtébete. Budapest, 1927.
302-304
 
Miklósy Zoltán: Forster Gyula: Koros és a Berényiek. Budapest, 1927.
304-306
 
Tirscher Jolán: A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története. 1577-1927. Eredeti levéltári kutatások alapján összegyűjtötte és írta Iványi Béla és Gárdonyi Albert. A tárgyi emlékek ismertetésével kiegészítve szerkesztette Czakó Elemér. Budapest
306-308
 
Miklósy Zoltán: Olay Ferenc: A magyar kultúra válságos évei 1918-1927. Budapest, 1927.
308-309
 
Varga Endre: Magyar Könyvszemle. 1926-1927. évf.
309-311
 
Föglein Antal: Kempelen Béla: "Magyar nemesi családkönyv". I. füzet. Budapest, 1927.
311-313
 
Schneider Miklós: Szabó István: Debrecen 1848-1849-ben. (A debreceni m. kir. Tisza István Tud. Egyetem Magyar Történelmi Szemináriumának közleményei, 3.) Debrecen, 1928.
313-314
 
Föglein Antal: Történelmi és régészeti közlemények Miskolc város és Borsod vármegye multjából. Miskolc thjf. város Hivatalos Értesítőjének melléklete, I. évf. 3. füzet, II. évf. 1., 2., 3., 4. füzet
314-319
 
Miklósy Zoltán: Városi Szemle, XII. évf.
320
 
Fekete Lajos: Ahmed Refīk: Türkijede mültedžīler mes'elesi. Madžar ve leh mültedžīleri. Kösüt. Rusja ve Avstriaja karši türk sijāseti. Türkije, Ingiltere ve Fransa i'tilāfi (1849-1851). (Az emigránsok ügye Törökországban.A magyar és lengyelemigránsok. Kossuth. Törökország politikája Oroszországgal és Ausztriával szemben. Török-, Angol- és Franciaország szövetsége 1849-1851.) (A török történelmi társulat kiadványai, 8.) Sztambul, 1926.
320-323
 
Archives et Bibliothèques de Belgique, Tome III. 1926.
323-324
 
Chwalewik, Edward: Zbiory Polskie, archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie w porządku alfabetycznym według miejcowości ułoźone. (Lengyel gyűjtemények...) Warszawa, Kraków, 1927. Nauka Polska. (A lengyel tudományosság) Tom. VII. Warszawa, 1927.
324-325
 
Kossányi Béla: Siemienski Józef: Symbolika wydawnicza projekt ujednostajnienia. Les symboles graphiques dans les editions critiques de textes. Varsó, 1927.
325-326
 
Starohrvatska Prosvjeta. (Óhorvát műveltség). Új folyam, I., 1-2. (1927)
326-327
VEGYES KÖZLEMÉNYEK
 
Jelentés az Országos Levéltár 1926. évi állapotáról és működéséről
328-332